Wersja językowa
Wersja językowa

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta lub kontrahenta

 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOVIT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Transportowa 4, 85-790), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213338, NIP 554-25-87-174, REGON 093195698
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  z Administratorem:
  numer telefonu: 52 347 11 25;
  adres e-mail: stovit@stovit.com.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, marketingu własnych towarów lub usług oraz zawarcia i wykonywania przyszłych umów z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem prawnym jest prawidłowa realizacja umowy zawartej z Administratorem oraz marketing własnych usług lub towarów.
 4. Podanie Pani/Pana danych nie było obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.
 6. Administrator realizuje Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Pouczenie o prawach: ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy zawartej z Administratorem, zapewniają usługi transportowe, konsultingowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, marketingowe, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacji umowy zawartej z Administratorem będą przetwarzane przez okres jej realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub usługa została wykonana. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 10. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
popup
popup
popup
Dżemy BIO